Ubezpieczenie komunikacyjne

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń

+48 732 707 777

 1. Postanowienia Ogólne:

  1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r poz. 1422 j.t. z późn. zmianami) Apego Sp. z o.o. (zwana dalej SzybkiePolisy.pl) działając jako agent ubezpieczeniowy ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  2. Regulamin określa w szczególności rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Apego Sp. z o.o. za pośrednictwem Portalu SzybkiePolisy.pl , warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.szybkiepolisy.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  4. Użytkownik korzystający z Portalu Szybkiepolisy.pl, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Portalu, musi przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną oświadczyć, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz je akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim zawartych.
  5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy na świadczenie Usług drogą elektroniczną. Złożenie oświadczeń, o których mowa w ust 1 pkt 4), jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą zaprzestania przez Użytkownika korzystania z Usług oferowanych przez Portal Apego Sp. z o.o. za pośrednictwem Portalu Szybkiepolisy.pl i opuszczenia strony internetowej www.szybkiepolisy.pl, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. Jeżeli Użytkownik posiada aktywne konto w Portalu SzybkiePolisy.pl, umowa rozwiązuje się z chwilą deaktywacji konta, co następuje na skutek uruchomienia przez Użytkownika odpowiedniej funkcji systemu.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, (w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej), stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2014 r., , poz. 121 j.t. z późn. zmianami) i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 j.t. z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ,o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. z późn. zmianami), Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 817, Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 950 j.t. z późn. zmianami) oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
 2. Definicje:

  Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

  1. SzybkiePolisy.pl: Apego Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej, pod numerem 0000502909 , o numerze NIP 9291859009 , Regon 081198996.
  2. Portal - stworzona przez Szybkiepolisy.pl zorganizowana platforma informatyczna, dostępna na stronie internetowej www.szybkiepolisy.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z Usług dzięki zastosowanym mechanizmom informatycznym.
  3. Regulamin - niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez SzybkiePolisy.pl".
  4. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
  5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 j.t. z późn. zmianami).
  6. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 j.t. z późniejszymi zmianami).
  7. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej - ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013 r., poz.950 j.t. z późn. zmianami).
  8. Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych - ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz.392 j.t. z późn. zmianami).
  9. Ogólne Warunki Ubezpieczenia/OWU - ogólne warunki ubezpieczenia określające warunki umów ubezpieczenia zawieranych przy wykorzystaniu Portalu.
  10. Kalkulacja składki - wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej na podstawie niezbędnych danych podanych przez Użytkownika.
  11. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Szybkiepolisy.pl, o których mowa w ust 3.
  12. Rejestracja - wprowadzenie do systemu informatycznego danych niezbędnych do skorzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Szybkiepolisy.pl przy wykorzystaniu Portalu.
  13. Ubezpieczyciel – podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową na zasadach określonych w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej.
  14. Produkt ubezpieczeniowy – rodzaj Umowy Ubezpieczenia, wyodrębniony ze względu na przedmiot i zakres ochrony.
  15. Umowa Ubezpieczenia - umowa ubezpieczenia zawierana zgodnie z postanowieniami odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczycielem reprezentowanym przez Szybkiepolisy.pl, a Użytkownikiem określonym w Umowie Ubezpieczenia jako Ubezpieczający.
  16. Polisa - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wystawiony przez Szybkiepolisy.pl w imieniu Ubezpieczyciela zgodnie z przepisami prawa i odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz określający szczegółowe dane jej dotyczące, w tym strony Umowy Ubezpieczenia, okres ubezpieczenia oraz przedmiot i zakres ubezpieczenia.
  17. Cookies (ciasteczka) - Krótkie informacje tekstowe wysyłane przez serwis internetowy (z serwera WWW) i zapisywane na komputerze Użytkownika w plikach txt. Ciasteczka są wykorzystywane do zapamiętywania stanu aplikacji internetowej lub ustawień Użytkownika. Mogą zawierać rozmaite informacje o Użytkowniku dotyczące korzystania z Portalu i jego łączności z Portalem. Wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego Użytkownika przez Portal i tworzenia spersonalizowanych serwisów WWW.
 3. Usługi:

  Na podstawie niniejszego Regulaminu, Szybkiepolisy.pl w ramach Portalu, świadczy Użytkownikom bezpłatnie, drogą elektroniczną Usługi, polegające w szczególności na umożliwieniu zawarcia na odległość Umowy Ubezpieczenia, tj:

  1. zapewnienie dostępu do informacji zawartych na Portalu, w szczególności w zakresie zapoznania się z ofertą wybranych Ubezpieczycieli,
  2. umożliwienie pobrania, utrwalenia i wydrukowania plików zawierających treść niniejszego Regulaminu, informacje w zakresie określonym przez właściwe przepisy, pełnomocnictw do działania w imieniu Ubezpieczycieli, OWU oraz inne dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy Ubezpieczenia na odległość,
  3. Rejestracji w Portalu i uzyskania dostępu do funkcjonalności umożliwiających:
   • - dokonanie Kalkulacji składki dla wybranego produktu ubezpieczeniowego po wprowadzeniu niezbędnych danych,
   • - złożenie wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia,
   • - dokonanie płatności składki ubezpieczeniowej,
   • - podglądu polis potwierdzających zawarte Umowy Ubezpieczenia.
 4. Warunki techniczne świadczenia usług.

  W celu prawidłowego korzystania z Usług niezbędna jest przeglądarka Internetowa Internet Explorer 9, FireFox 5, Chrom 10, Opera 11, Safari 5 lub każda z wymienionych przeglądarek w wersji wyższej. W serwisie internetowym mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, Javascript, XML, PHP, DHTML, cookies. Serwis jest chroniony za pomocą szyfrowanego protokołu https.

 5. Korzystanie z Usług

  1. Warunki ogólne:

   1. Aby złożyć wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Portalu, Użytkownik musi posiadać aktywne, zarejestrowane konto w Portalu.
   2. Warunkiem utworzenia konta, o którym mowa w pkt 2) jest podanie przez Użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej.
   3. Użytkownik po wybraniu konkretnego produktu ubezpieczeniowego ma możliwość zapoznania się z OWU dotyczącymi tego produktu. Użytkownik potwierdza otrzymanie i zapoznanie się z OWU.
   4. Użytkownik może przystąpić do wypełnienia formularza dotyczącego konkretnego produktu ubezpieczeniowego, na podstawie którego Portal dokonuje kalkulacji składki.
   5. Gdy wyliczona składka oraz zasady ochrony określone w OWU danego produktu ubezpieczeniowego odpowiadają Użytkownikowi, ma on możliwość wypełnienia formularza wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, po uzupełnieniu wymaganych przez Portal informacji, a następnie dokonanie płatności składki ubezpieczeniowej.
   6. Przy wypełnianiu wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia Użytkownik składa oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
   7. Złożenie przez Użytkownika wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia nie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Ubezpieczenia. Data zawarcia Umowy Ubezpieczenia określana jest we właściwych OWU.
  2. Koszty związane z korzystaniem z Usług:

   1. Użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z Usług.
   2. W przypadku zawarcia przy wykorzystaniu Portalu Umowy Ubezpieczenia Użytkownik opłaca składkę ubezpieczeniową, która jest płatna w złotych polskich.
   3. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od wybranego przez Użytkownika produktu ubezpieczeniowego. Użytkownik jest informowany indywidualnie o wysokości składki w procesie wykonywania czynności składających się na zawarcie Umowy Ubezpieczenia (kalkulacja składki).
 6. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

  1. Celem Szybkiepolisy.pl jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do jak największej ilości informacji i Usług uzyskiwanych za pośrednictwem Portalu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z niektórych Usług oferowanych przez Portal Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Szybkiepolisy.pl zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
  2. Szybkiepolisy.pl przetwarza dane osobowe zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Celem przetwarzania danych jest realizacja Usług oferowanych przy pomocy Portalu. W zakresie wynikającym z realizacji umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną Szybkiepolisy.pl jest administratorem danych.
  3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
  4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda Użytkownika, jest niezbędne do realizacji danej Usługi, a Użytkownik odmówił wyrażenia takiej zgody, Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do tej Usługi. Szybkiepolisy.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pozbawienia Użytkownika możliwości dostępu do Usług z powodu okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim.
  5. Szybkiepolisy.pl będzie przetwarzać dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Szybkiepolisy.pl.
  6. Korzystanie z Usług może wiązać się z niebezpieczeństwem wynikającym z publicznego charakteru sieci Internet. Szybkiepolisy.pl podejmuje działania w celu minimalizacji przedmiotowych zagrożeń.
 7. Dane osobowe i ich przechowywanie

  1. Szybkiepolisy.pl zbiera i gromadzi informacje podane dobrowolnie przez Klienta/Użytkownika w czasie korzystania z portalu Szybkiepolisy.pl, w szczególności jego dane osobowe, oraz dane zawartych przez Klienta/Użytkownika umów ubezpieczenia dla celów realizacji usługi oferowanej w niniejszym portalu. W ramach usługi oferowanej danych osobowych może udostępnić dane Klienta/Użytkownika Usługodawcy w celu zawarcia umowy ubezpieczenia.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, jeżeli Klient/Użytkownik chce w pełni korzystać z serwisu.
  3. Informacje powyższe oraz dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych.
  4. Portal Szybkiepolisy.pl oświadcza, iż posiada niezbędne systemy i stosuje stosowne procedury zabezpieczeń chroniące przed nienależytym wykorzystaniem, udostępnieniem lub utratą tych danych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
  5. Uzyskane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta/Użytkownika. Jeśli uzyskane i przechowywane dane umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawo do wglądu do nich, oraz ich modyfikacji.
  6. Osoba taka może zgłosić również żądanie zaprzestania przechowywania i przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, co może jednak powodować brak dostępu do niektórych funkcji portalu Szybkiepolisy.pl.
  7. Uzyskane i przechowywane dane będą przetwarzane w celu kontaktu z Klientem/Użytkownikiem, przekazania ofertowych usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, turystycznych oraz zawarcia umowy ubezpieczenia, a także w celach marketingowych, w tym w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klienta/Użytkownika z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych.
  8. Uzyskane i przechowywane dane mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi portalu Szybkiepolisy.pl, w szczególności dotyczy serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi portal Szybkiepolisy.pl w tym zakresie współpracuje.
 8. Odpowiedzialność:

  1. Użytkownik może korzystać z Usług anonimowo, chyba, że właściwość Usługi wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z Usługi. Jednak w przypadku niedozwolonego skorzystania z Usługi, to jest skorzystania w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Szybkiepolisy.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Szybkiepolisy.pl powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
  2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
  3. Szybkiepolisy.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu z przyczyn niezależnych od Szybkiepolisy.pl. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Szybkiepolisy.pl, Szybkiepolisy.pl ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Portalu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Szybkiepolisy.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Portalu, o którym mowa powyżej, a także za błędy w transmisji danych spowodowane awarią systemów telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych oraz systemów zasilania.
  4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Szybkiepolisy.pl nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Portalem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.
  5. Szybkiepolisy.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  6. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w szczególności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.
 9. Reklamacje:

  1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług przez Szybkiepolisy.pl.
  2. Reklamacje należy składać za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.szybkiepolisy.pl lub w formie pisemnej, na adres:
   ul. Nowogrodzka 31
   00-511 Warszawa
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
   • oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres pocztowy, adres email, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres e-mail);
   • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
  4. Szybkiepolisy.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. O decyzji w zakresie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub droga pocztową
 10. Postanowienia końcowe:

  1. Szybkiepolisy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu, a w przypadku Użytkowników posiadających aktywne konta na Portalu poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
  3. Zmiany obowiązują od dnia udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Portalu, a w stosunku do Użytkowników posiadających aktywne konta na portalu – z dniem otrzymania przez nich informacji o zmianie.
  4. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.01.2016r.

Dane zakładu ubezpieczeń

 • nazwa: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
 • siedziba, adres: 00-668 Warszawa, ul. Noakowskiego 22
 • organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
 • numer wpisu w rejestrze: 0000054136
 • organ nadzoru: Komisja Nadzoru Finansowego
 • InterRisk TU S.A. Vienna insurance Group działa w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów z 5 listopada 1993r

Dane pośrednika ubezpieczeniowego

 • nazwa: SzybkiePolisy.pl
 • siedziba, adres: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Istotne właściwości świadczenia i jego przedmiotu

Umowa ubezpieczenia zawierana jest w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Bezpieczny Dom w InterRisk” zatwierdzone Uchwałą nr 01/03/02/2014 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.02.2014 i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 22.04.2014

Przedmiot umowy:

 1. Przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić:
  1. domy jednorodzinne,
  2. budynki gospodarcze,
  3. obiekty małej architektury,
  4. budowle,
  5. lokale mieszkalne,
  6. ruchomości domowe
  7. stałe elementy wyposażenia,
  8. anteny satelitarne wraz z osprzętem,
  9. instalacje kolektorów (baterii, ogniw) słonecznych wraz z oprzyrządowaniem,
  10. domy letniskowe i ruchomości domowe znajdujące się w tych domach.
 2. Na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą InterRisk przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić również:
  1. znajdujące się w trakcie budowy lub przebudowy:
   • domy jednorodzinne,
   • budynki gospodarcze,
  2. ruchomości domowe, należące do Ubezpieczającego i znajdujące się w ubezpieczonym domu wymienionym w § 15 ust 2 pkt 1 ppkt a,
  3. stałe elementy wyposażenia, należące do Ubezpieczającego i znajdujące się w ubezpieczonym domu lub budynku wymienionym w § 15 ust 2 pkt 1 ppkt a i b.
 3. Umową ubezpieczenia objęte są również ruchomości domowe czasowo znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli zostały mu powierzone do używania albo wypożyczone przez organizację społeczną, klub lub wypożyczalnię pod warunkiem, iż fakt powierzenia (wypożyczenia) do użytkowania został udokumentowany pisemnie oraz sporządzony przed zdarzeniem wyrządzającym szkodę.
 4. W przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych znajdujących się w domu jednorodzinnym, budynku gospodarczym, budowli, lokalu mieszkalnym, pomieszczeniu gospodarczym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
  1. przedmioty, meble, sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, artykuły spożywcze i przemysłowe o przedłużonym terminie ważności w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie na użytek własny, przedmioty osobistego użytku, odzież,
  2. rowery, wózki inwalidzkie, sprzęt turystyczny, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, drobne części do pojazdów mechanicznych,
  3. sprzęt ogrodniczy,
  4. urządzenia związane z prowadzoną działalnością biurową w miejscu ubezpieczenia, o ile rozszerzono zakres ubezpieczenia na prowadzenie działalności gospodarczej.
 5. W przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych znajdujących się w domu jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również:
  1. sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny, komputerowy i instrumenty muzyczne,
  2. gotówkę,
  3. wartości pieniężne,
  4. przedmioty czasowo znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, zgodnie z postanowieniami określonymi w § 15 ust. 3.
 6. W przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych, których wartość (pojedynczego przedmiotu) przekracza kwotę 10.000 PLN, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest sporządzić wykaz tych przedmiotów z podaniem następujących danych: rodzaj przedmiotu (marka, typ), wartość, rok zakupu. Wykaz mienia będzie stanowił załącznik do umowy ubezpieczenia (polisy).
 7. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową domu letniskowego i ruchomości domowych znajdujących się w tym domu jest ubezpieczenie co najmniej:
  1. domu jednorodzinnego wraz z ruchomościami domowymi,
  2. lokalu mieszkalnego wraz z ruchomościami domowymi,
  3. ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia, jeżeli Ubezpieczony zajmuje dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu.
 8. Umową ubezpieczenia może być objęte mienie użytkowane na podstawie tytułu prawnego przez osobę zagraniczną, przy czym odszkodowanie wypłacane jest wyłącznie w złotych polskich i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyłączenia odpowiedzialności:

Zgodnie z OWU „Bezpieczny Dom w InterRisk” § 3, § 19, § 20, § 21

Składka ubezpieczeniowa:

 1. Wysokość należnej składki ubezpieczeniowej określona jest w umowie ubezpieczenia.
 2. Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od czynników oceny ryzyka, a w szczególności:
  1. przedmiotu ubezpieczenia,
  2. zadeklarowanych przez Ubezpieczającego wysokości sum ubezpieczenia / gwarancyjnych,
  3. zakresu ubezpieczenia,
  4. okresu ubezpieczenia,
  5. szkodowości.
 3. Ponadto, w ustaleniu wysokości podstawowej składki ubezpieczeniowej uwzględnia się koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia, z jej wykonywaniem oraz koszty reasekuracji ryzyka.
 4. Podstawową składkę ubezpieczeniową oblicza się mnożąc sumę ubezpieczenia / gwarancyjną przez właściwą dla danego ryzyka stawkę określoną w procentach (%), uzależnioną od czynników określonych w § 8 ust. 2.
 5. Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej obliczana jest według taryfy obowiązującej w dniu zawarcia (lub zmiany) umowy ubezpieczenia.
 6. InterRisk TU S.A Vienna Insurance Group może zastosować:
  • zniżki podstawowej składki ubezpieczeniowej, w szczególności z tytułu:
   • - bezszkodowego przebiegu okresu ubezpieczenia
   • - kontynuacji ubezpieczenia mienia w InterRisk TU S.A.
   • - posiadania dodatkowych zabezpieczeń mienia
   • - zniżki dla nowych Klientów
  • zwyżki podstawowej składki ubezpieczeniowej, w szczególności z tytułu”
   • - płatności w ratach
   • - za łatwopalność budynku
   • - dodatkowych ryzyk i rozszerzeń

Ryzyko związane z zawarciem umowy ubezpieczenia:

OWU Bezpieczny Dom w InterRisk zatwierdzone uchwałą nr 01/03/02/2014 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.02.2014 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 22.04.2014 r. InterRisk może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji, mających wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, o czym informuje Ubezpieczającego na piśmie.

Zasady zapłaty ceny (składki ubezpieczeniowej)

Składka ubezpieczeniowa jest płatna w terminie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia.

Koszty, termin, sposób świadczenia usługi

InterRisk TU S.A Vienna Insurance Group w zamian za zapłatę składki świadczy ochronę ubezpieczeniową przez okres wskazany w umowie ubezpieczenia. Początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek ochrony ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia), jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki, chyba że umówiono się inaczej, z zastrzeżeniem określonym w Paragrafie 6 ust 6 OWU „Bezpieczny Dom w InterRisk”.

Odstąpienie od umowy

Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji objętych niniejszym formularzem, jeśli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane przed jego upływem.
InterRisk TU S.A. Viena Insurance Group przysługuje składka za okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Dodatkowe koszty wynikające z korzystania przez klienta przy zawarciu umowy ubezpieczenia ze środków porozumiewania się na odległość (internet)

Nie występują

Minimalny okres na jaki może zostać zawarta umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w oparciu o OWU „Bezpieczny Dom w InterRisk” na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Miejsce i sposób składania reklamacji

Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony lub Poszkodowany nie zgadza się z decyzją InterRisk TU S.A.Vienna Insurance Group o odmowie wypłaty odszkodowania lub świadczenia bądź z wysokością przyznanego odszkodowania lub świadczenia, może w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji w sprawie szkody zgłosić na piśmie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.
Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony lub Poszkodowany może także zgłaszać skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, jako podmiotu posiadającego ustawowe kompetencje w zakresie ich rozpatrywania.
Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony lub Poszkodowany nie zgadza się z decyzją InterRisk Tu S.A. Vienna Insurance Group o odmowie wypłaty odszkodowania lub świadczenia bądź z wysokością przyznanego odszkodowania lub świadczenia, może dochodzić roszczeń na drodze sądowej, bez zachowania trybu określonego powyżej.

Możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia

Strony mogą w umowie ubezpieczenia zawartej w oparciu o OWU „Bezpieczny Dom w InterRisk” zadecydować o poddaniu sporów z niej wynikających pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Język stosowany w relacjach pomiędzy konsumentem a InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy konsumentem a InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group jest język polski

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla stosunków pomiędzy konsumentem a InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej

Sąd właściwy

Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej w oparciu o OWU „Bezpieczny Dom w InterRisk” można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Niniejsza informacja jest udostępniana w związku z zamiarem zawarcia z konsumentem umowy ubezpieczenia na odległość przy wykorzystaniu Internetu dotyczące zakładów ubezpieczeń:

Dane pośrednika ubezpieczeniowego

 • nazwa: SzybkiePolisy.pl
 • siedziba, adres: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Istotne właściwości świadczenia i jego przedmiot

Przedmiot umowy ubezpieczenia mogą stanowić w szczególności (jeżeli nie jest to wskazane inaczej w OWU zakładu ubezpieczeń z którym konsument zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia): pojazdy, domy jednorodzinne, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury, budynki przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, budowle, lokale mieszkalne, ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia, anteny satelitarne wraz z osprzętem, instalacje kolektorów (baterii, ogniw) słonecznych wraz z oprzyrządowaniem, domy letniskowe i ruchomości domowe znajdujące się w tych domach, w szczególnych wypadkach wskazanych w OWU zakładu ubezpieczeń przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić również znajdujące się w trakcie budowy lub przebudowy domy jednorodzinne, budynki gospodarcze, ubezpieczenia osobowe ( koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilna), ubezpieczenia firmowe.

Koszty, termin, sposób świadczenia usługi, język

Jeżeli nie wynika to inaczej z OWU zakładu ubezpieczeń z którym konsument zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia - w zamian za zapłatę składki zakład ubezpieczeń świadczy ochronę ubezpieczeniową przez okres wskazany w umowie ubezpieczenia.

Jeżeli nie wynika to inaczej z OWU zakładu ubezpieczeń z którym konsument zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia – początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek ochrony ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia), jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki.

Określona przez konsumenta data początkowa rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, oraz opłacenie składki ubezpieczeniowej wskazanej w polisie - jest zgodą konsumenta na rozpoczęcie usługi ubezpieczeniowej od tej daty przez zakład ubezpieczeń.

Wysokość składki będzie wskazana każdorazowo w propozycji umowy/polisy przedstawionej konsumentowi i będzie uzależniona w szczególności od rodzaju produktu, przedmiotu ochrony, okresu ochrony, wartości ochrony, występowania ewentualnych zniżek wynikających z OWU zakładów ubezpieczeń.

Zapłata składki może nastąpić poprzez płatność w systemie elektronicznym za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego świadczącego obsługę płatności elektronicznych PayU ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

Dodatkowe koszty wynikające z korzystania przez klienta przy zawarciu umowy ubezpieczenia ze środków porozumiewania się na odległość przez internet nie występują.

Minimalny okres na jaki konsument może zawrzeć umowę ubezpieczenia wynika z OWU zakładu ubezpieczeń stosownych dla danego produktu.

Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy konsumentem a zakładem ubezpieczeń jest język polski.

Odstąpienie od umowy

Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji objętych niniejszym formularzem, jeśli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane przed jego upływem.

Zakładowi ubezpieczeń przysługuje składka za okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Miejsce i sposób składania reklamacji i odwołań, właściwe prawo, właściwość miejscowa sądów

Ewentualne reklamacje związane z zawarciem przez konsumenta umowy ubezpieczenia winny być sporządzone w formie pisemnej i złożone na adres siedziby towarzystwa ubezpieczeń, z którym umowa ubezpieczenia została zawarta ( adresy siedzib zostały wskazane na początku niniejszej informacji).

Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony lub Poszkodowany nie zgadza się z decyzją zakładu ubezpieczeń o odmowie wypłaty odszkodowania lub świadczenia bądź z wysokością przyznanego odszkodowania lub świadczenia, może w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji w sprawie szkody zgłosić do zakładu ubezpieczeń na piśmie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez zakład ubezpieczeń.

Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony lub Poszkodowany może także zgłaszać skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, jako podmiotu posiadającego ustawowe kompetencje w zakresie ich rozpatrywania.

Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony lub Poszkodowany nie zgadza się z decyzją zakładu ubezpieczeń o odmowie wypłaty odszkodowania lub świadczenia bądź z wysokością przyznanego odszkodowania lub świadczenia, może dochodzić roszczeń na drodze sądowej, bez zachowania trybu określonego powyżej.

Prawem właściwym do rozstrzygania stosunków z konsumentem w zakresie zawartych umów, reklamacji, odwołań i postępowań sądowych, oraz polubownych jest prawo polskie.

Właściwym miejscowo sądem do rozstrzygania sporów zgodnie z właściwością ogólną jest sąd miejsca siedziby zakładu ubezpieczeń zgodnie z art. 30 kpc.
Zgodnie z właściwością przemienną powództwo może zostać także wytoczone przed sąd w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział zakładu ubezpieczeń (art. 33 kpc), przed sąd miejsca wykonania umowy (art. 34 kpc), a w razie powództwa o roszczenie z czynu niedozwolonego przed sąd w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę (art. 35 kpc).